Informácie k nástupu do MŠ, pre rodičov novoprijatých detí

( O zaradení detí do tried pre všetkých rodičov, adaptácia sa týka len detí, ktoré nastupujú do MŠ ako nové deti, prijaté 01.09.2023 )


  • Nástup 04.09.2023 cca o 8:00
  • (deti, ktoré chodili do MŠ Piesočná a jej elokovaných tried už v minulom školskom roku nastupujú v čase od 6:30, podľa potreby rodičov)
  • Všetky tlačivá potrebné k nástupu do MŠ dostanete ráno v prvý deň dochádzky dieťaťa do MŠ. Tlačivá vyplňte a prineste v ten istý deň triednej učiteľke pri vyzdvihnutí si dieťaťa.
  • Počas prvých dní ( týždňov) prebieha adaptačný proces, dieťa má dochádzku po 2,3,4,6 hodinách. Prvý deň od 8:00 – 10:00, následne bude čas predlžovaný po dohovore s triednymi učiteľkami o čom Vás budú informovať, každý deň pri prebratí si dieťaťa z MŠ. Doba adaptácie závisí na dieťati a jeho socializovaní sa.
  • Počas septembra, ak už bude Vaše dieťa ostávať v MŠ aj popoludní, tak len do 15:00, následne sa čas bude predlžovať -samozrejme vieme prihliadnuť na Vaše zamestnanie, čo je na individuálnej dohode s učiteľkami, riaditeľkou MŠ a na elokovaných pracoviskách s pani zástupkyňami.
  • Dieťaťu priniesť: papuče, náhradné oblečenie, mikroténové vrecká na znečistené oblečenie, ak bude dieťa v MŠ aj na poobedňajší spánok tak pyžamo a vankúšik s obliečkou. Nezabudnite oblečenie podpísať -hlavne papuče.


  • Poplatky: školné 75€ mesačne – pri nástupe dostanete šek ( je potrebné priniesť potvrdenie o úhrade – každý mesiac do 5.dňa v mesiaci ).

                             Strava: cca 60€ mesačne – šek dostanete pri nástupe do MŠ, podľa odchodených dní v                                       mesiaci (zaplatiť ihneď po prevzatí šeku. Ak dieťa odhlásite z dôvodu choroby, či iných                                           dôvodov, suma za stravu Vám bude odpočítaná v nasledujúcom mesiaci). Ak má dieťa alergiu                               na potraviny, je potrebné ju podložiť potvrdením od odborného lekára.

  • Odhlasovanie deti do 8:00

MŠ Piesočná na čísle: 0911 015 257, 02/43 42 04 65

ET Rádiová na čísle: 02/43 33 77 62

ET Vietnamská na čísle: 02/43 42 37 15

ET Banšelova na čísle: 0902 318 588


  • Poplatok do OZ: cca 40€ na polrok. ( každé pracovisko má vlastné občianske združenie a poplatok sa môže líšiť ).


V prípade, že Vaše dieťa z rodinných, prípadne iných dôvodov do MŠ dňa 04.09.2023 nenastúpi napíšte túto informáciu do mailu v dňoch 23.-28.08.2023. Ak sa situácia s nástupom zmení po tomto termíne tak volajte na uvedené čísla 04.09.2023 do 8:00.


Zaradenie detí do jednotlivých tried je podľa predmetu v správe mailu:

1.trieda MŠ Piesočná ( vchod pravý , poschodie ), deti sa prezúvajú na prízemí

2.trieda MŠ Piesočná ( vchod pravý, prízemie )

3.trieda MŠ Piesočná ( vchod ľavý, poschodie ), deti sa prezúvajú na prízemí

4.trieda MŠ Piesočná ( vchod ľavý, prízemie )

5.trieda MŠ Piesočná ( vchod pravý, poschodie ), deti sa prezúvajú na prízemí

6.trieda MŠ Piesočná ( vchod ľavý, poschodie ), deti sa prezúvajú na prízemí


1.trieda ET Banšelova ( vchod z ulice Banšelova )

2.trieda ET Banšelova ( vchod od reštaurácie Koliesko -sivá brána )


Prajem všetkým rodičom veľa trpezlivosti v priebehu adaptačného procesu detí a ústretovosť pri riešení vzniknutých situácií.

A samozrejme ešte pekný zvyšok prázdninových dní.


                                                                                                     Bc. Sandra Jelšíková -riaditeľka školy