O NÁS


Materská škola Piesočná 2 v Bratislave je pôvodné zariadenie podnikovej škôlky Zornica so spojením materskej školy a jaslí.

Od 01.01.1998 bola Materská škola Piesočná súčasťou právneho subjektu Materskej školy Pavlovičova, ktorá spájala MŠ Exnárovú, MŠ Kovorobotnícku, MŠ Rádiovú, MŠ Stálicovú a MŠ Západná so sídlom na Materskej škole Pavlovičova č.1.

V zmysle dodatku č.1 k zriaďovacej listine zo dňa 01.09.1998 prechádzajú všetky materské školy pod MŠ Piesočná 2, ktorá sa stáva strediskovou materskou školou.

Od 01.07.2002 prechádza zriaďovateľská funkcia Materskej školy na Mestskú časť Bratislava - Ružinov 21.

Dodatkom k zriaďovacej listine č.3 prešli od 01.01.2003 zariadenia školskej jedálne a kuchyne taktiež pod Materskú školu Piesočná 2. Jedálne sa stali súčasťou škôlky a patria pod riaditeľstvo MŠ.

Od 01.04.2004 na základe organizačných zmien sa zriaďovacia listina mení a Materská škola Piesočná sa stáva školou s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou sú triedy v objektoch na Kovorobotníckej ulici 31, Rádiovej 52 a Západnej 2. Dodatok č.5 dopĺňa prechod školských jedální na Kovorobotníckej, Rádiovej a Západnej ulici pod Materskú školu Piesočná 2. Následne od 01.09.2005 sa zrušil objekt Materskej školy na Kovorobotníckej ulici 31.

Deliminačným protokolom sa od 01.09.2015 odčlenil objekt Materskej školy Západná 2, ktorý sa stáva samostatným právnym subjektom.

01.09.2015 vznikli elokované triedy na Vietnamskej 13 a 01.01.2020 na Banšelovej ulici č.4.

V súčasnej dobe právny subjekt Materská škola Piesočná 2 ( šesťtriedne zariadenie ) združuje Elokované pracoviská v objektoch na ulici Rádiová 52 ( dvojtriedne zariadenie ), Vietnamská 13 ( dvojtriedne zariadenie ) a na ulici Banšelova 13 ( dvojtriedne zariadenie ) s počtom detí cca 230d detí.