ZRPŠ OZ ET Vietnamská

Občianske združenie pri MŠ Vietnamská 

Predseda : Mgr. Kristína Kačincová

Zameranie : Podpora a rozvoj detí, podpora mimoškolských aktivít a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia materskej školy.

  • príspevok na polrok v školskom roku 2023/2024 je 50 EUR na dieťa
  • číslo účtu : SK03 0200 0000 0038 5943 3953
  • správa pre prijímateľa : meno a priezvisko dieťaťa a číslo triedy
Kontakt: ozvietnamska@gmail.com