Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Doumenová Mária

Kontakt : 0911 015 257, 02/43 42 04 65

Poplatok za stravu :

  • desiata 0,55 €

  • obed 1,30 €

  • olovrant 0,45 €

Spolu 2,30 € + 16 € réžia (paušál na celý mesiac)

IBAN : SK51 0200 0000 0030 4284 6155

Réžiu za stravu hradí rodič aj v čase neprítomnosti dieťaťa, výnimka je neprítomnosť dieťaťa v predškolskom zariadení počas celého mesiaca.

Stravu za dieťa treba uhradiť do 5. dňa v mesiaci (potvrdenie o platbe nie je potrebné priniesť do MŠ).