Školská jedáleň ET Vietnamská

Vedúca školskej jedálne: Šarmírová Veronika

Kontakt : 02/43 42 37 15, sjzs.vrutocka@gmail.com 

  • desiata 0,55 €

  • obed 1,30 €

  • olovrant 0,45 €

Spolu 2,30 € + 16 € réžia (paušál na celý mesiac)

IBAN : SK91 0200 0000 0016 4594 7853 (je potrebné uviesť meno žiaka)

Réžiu za stravu hradí rodič aj v čase neprítomnosti dieťaťa, výnimka je neprítomnosť dieťaťa v predškolskom zariadení počas celého mesiaca.

Zákonní zástupcovia detí spĺňajúcich podmienky povinného predprimárneho vzdelávania (deti, ktoré dovŕšili do 31. 8. 2023 vek päť rokov) a požiadali si o "dotáciu na stravovanie", platia režijné náklady mesačne vo výške 16 € a doplatok 0,90 € za každý deň prítomnosti v MŠ.

Uvedené ceny sú platné od 1. 4. 2023 pre všetky deti v predškolskom zariadení.